Zapisy

Zasady płatności:

 

1. Cena kursu zostaje ustalona na dany okres szkolenia i nie ulega zmianie (chyba, że jest specjalna promocja).

2. Ceny obowiązują według dołączonego do umowy cennika.

2. Warunkiem wpisu na pierwszy lub kolejny okres szkolenia jest wpłata zaliczki. W przypadku osoby rozpoczynającej naukę w „Color Latino” zaliczka jest płatna w chwili zapisu na kurs; w przypadku osób wyrażających chęć kontynuacji nauki zaliczka jest płatna w terminie do miesiąca po zakończeniu kursu na który uczestnik uczęszcza. W przeciwnym razie „Color Latino” nie gwarantuje miejsca w grupie.

3. Opłata za kurs może być wnoszona: za cały okres szkolenia, w dwóch ratach lub w ratach miesięcznych według dołączonego do umowy cennika.

4. Opłaty za kurs wnoszone są gotówką lub przelewem bankowym na konto zgodnie z harmonogramem płatności dołączonym do Umowy.

Zasad rezygnacji z kursu:

 

1. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy na piśmie. „Color Latino” zwróci wówczas 10% wniesionych przez Klienta płatności pomniejszonych o opłatę administracyjną w wysokości 100, 00 zł (słownie sto złotych) oraz kwoty za lekcje, które odbyły się do dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia Umowy. Punkt ten tyczy się jedynie przypadków, kiedy Klient musi przebywać w szpitalu lub ma bardzo ciężką sytuację życiową. Należy udokumentować przyczyny na piśmie.

2. W przypadku absencji chorobowej istnieje możliwość nadrobienia powstałych zaległości w trakcie bezpłatnych konsultacji. (maksymalnie 2 godziny zegarowe na semestr)

3. „Color Latino” nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nieobecności wynikającej z winy uczestnika (zielona szkoła, choroba, wyjazd służbowy itp.).

4. „Color Latino” ma prawo rozwiązania Umowy w przypadku 5 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności i/lub nieuregulowania płatności za kurs lub kolejny okres szkolenia.

copyrights Color Latino 2010

realizacja: www.pe2.pl